Aktualności

Dotacje

  

                                            

 

Tytuł projektu: "Budowa nowoczesnego centrum produkcyjno-usługowego połączona

z informatyzacją firmy „Uni-Bis Sp. z o.o.” "


Beneficjent: Uni-Bis Sp. z o.o.


Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-062/09


Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP", Działanie 1.1. „Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa”, Podrozdział 1.1.2. „Małe i Średnie przedsiębiorstwa”

 

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 1 586 000,00 PLN

w tym wydatki kwalifikowalne: 1 300 000,00 PLN

w tym wydatki niekwalifikowalne: 286 000,00 PLN

Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 650 000,00 PLN

 

Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50,00 %

Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 650 000,00 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 100,00 %

Kwota współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 0,00 PLN

Poziom współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 0,00 %

Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2009 – 30.06.2011


Więcej informacji o RPOWP na stronach:

http://www.dpr.woj-pomorskie.pl

http://www.arp.gda.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.mrr.gov.pl

 

 

Aktualności